Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden en tevens de privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Maurits Borduur Service
Grevelingenhout 41

4311 NL Bruinisse
Nederland

Contact@mauritsborduur.nl


Kamer van Koophandel : 24420690
BTW nr. : NL818407852B01


Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maurits Borduur Service, gevestigd te Bruinisse, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Maurits Borduur Service en haar webshop kraampakket-online.nl. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar. 

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Maurits Borduur Service worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maurits Borduur Service worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maurits Borduur Service ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Maurits Borduur Service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Maurits Borduur Service en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.8 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Maurits Borduur Service zijn vrijblijvend en Maurits Borduur Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maurits Borduur Service dit mede binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  


Artikel 3. Prijzen 
3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

3.2 Maurits Borduur Service kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland die per pakketpost worden verstuurd zijn voor rekening van de consument. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij tegen meerprijs uw artikel aangetekend versturen, hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met Maurits Borduur Service.


Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. De transactiekosten zijn voor rekening van Maurits Borduur Service.

b) Contant bij afhalen order; Op afspraak kan de bestelling tegen contante betaling worden opgehaald. 

4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Maurits Borduur Service is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door Maurits Borduur Service verwerkt.


Artikel 5. Levering

5.1 Maurits Borduur Service streeft ernaar om online bestellingen (via de webshop kraampakket-online.nl) binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Maurits Borduur Service echter niet verplicht. Maurits Borduur Service is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 14 (veertien) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Maurits Borduur Service kan worden toegerekend. Levering geschiedt via TNT aan het door u opgegeven adres. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (circa 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. 

5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Maurits Borduur Service zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

5.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

5.7 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Artikel 6. Garantie 

6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Maurits Borduur Service worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

6.2 Voor zover we u een verkoopgarantie verstrekken, gelden de bepalingen uit de garantievoorwaarden die bij het geleverde artikel gevoegd zijn. Garantieaanspraken gelden binnen het kader van wettelijke aanspraken en rechten. Mocht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, dan sturen we u in bepaalde gevallen een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel (vervangend artikel). Wij garanderen, dat we u onverwijld op de hoogte brengen van het niet voorradig zijn en de maatregelen die wij in dezen nemen. 

6.3 Fabrieksgarantie; Mocht een artikel binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u contact opnemen met Maurits Borduur Service. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

6.4 Vervanging; Als Maurits Borduur Service besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking.

6.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:

-  het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; 

-  wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; 

-  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; 

-  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; 

-  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

 -  Maurits Borduur Service niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. 

- Indien het artikel reeds is geborduurd. (zie ook artikel 7. herroepingsrecht);


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Alle gepersonaliseerde artikelen die geleverd worden door Maurits Borduur Service zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden niet geaccepteerd als retour.

7.2 Onder gepersonaliseerde artikelen (product op maat) wordt verstaan: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.'Dit betekend dat een artikel waarop een naam of logo geborduurd is, een op maat gemaakt product is. Het product wordt niet standaard met die naam (of logo) aangeboden. Het product wordt dermate op maat gemaakt, dat de kans nihil is dat er een andere klant is die precies datzelfde product (met die naam) wil kopen.  


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan Maurits Borduur Service verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Maurits Borduur Service geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

9.2 Maurits Borduur Service garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Maurits Borduur Service geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 10. Klachten en reclames 
 

10.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u Maurits Borduur Service daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

10.2 De artikelen dienen te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het artikel, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te aller tijde ongegrond worden verklaard.

10.3 Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 (zeven) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer 

a) kleding gedragen en gewassen is;

b) u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen;

c) u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;


Artikel 11. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen twaalf (12)  uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd mits het artikel nog niet verwerkt is. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@mauritsborduur.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Maurits Borduur Service het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. 


Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Maurits Borduur Service, dan wel tussen Maurits Borduur Service en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maurits Borduur Service, is Maurits Borduur Service niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Maurits Borduur Service. 


Artikel 13. Afbeeldingen en specificaties
13.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van Maurits Borduur Service, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

13.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Maurits Borduur Service. 


Artikel 14. Gegevensbeheer/Privacy

14.1 Indien u bij Maurits Borduur Service een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

14.2 Maurits Borduur Service respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens kunnen alleen door Maurits Borduur Service worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 


Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Maurits Borduur Service is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. 

15.2 In geen geval kan Maurits Borduur Service aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. 

15.3 Maurits Borduur Service is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

15.4 Indien Maurits Borduur Service, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. 


Artikel 16. Overmacht

16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maurits Borduur Service in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat Maurits Borduur Service gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maurits Borduur Service kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

-  zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven, 

-  zullen Maurits Borduur Service en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

17.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Bruinisse, Maart 2024

Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring Maurits Borduur Service

Maurits Borduur Service, gevestigd aan Grevelingenhout 41, 4311 NL Bruinisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Grevelingenhout 41

4311 NL Bruinsise

0850475545 | contact@mauritsborduur.nl

www.mauritsborduur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maurits Borduur Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bestelgegevens

- Borduurkaarten (logo’s en teksten t.b.v. borduringen)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie en telefonisch contact

- Cookie gegevens (Google Analytics statistieken)

- Afbeeldingen van uw bestelling  

Wij vragen toestemming voor het plaatsen van afbeeldingen van uw logo/bestelling op onze marketingkanalen en eventuele overige doeleinden. U kunt dit ten alle tijden weigeren.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mauritsborduur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maurits Borduur Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief/ aanbieding op maat

- Het plaatsen van afbeeldingen op onze marketingkanalen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Maurits Borduur Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maurits Borduur Service maakt gebruik van een online betaaldienst en een chat op haar webshop www.kraampakket-online.nl. Er is geen sprake van een geautomatiseerd systeem, waar medewerkers van Maurits Borduur Service de chat beantwoorden.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maurits Borduur Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Maurits Borduur Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maurits Borduur Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maurits Borduur Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maakt op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maurits Borduur Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mauritsborduur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Maurits Borduur Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wij verzoeken u echter vriendelijk eerst contact op te nemen met ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maurits Borduur Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij bieden u een beveiligde online omgeving, door onze SSL- beveiligde website.. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@mauritsborduur.nl.

Maart, 2024